top of page

 Vedtægter 

Klasselokale i Det Grønne Hus 1 klasse 2023.jpg

BESTYRELSEN

VEDTÆGTER

Herning Friskoles vedtægter

Hjemsted og formål

 

§1
Herning Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Herning Kommune, Region Midtjylland. Skolen er oprettet den 7. maj 1908 af en kreds af forældre.

§2
Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

  • at fastholde et skolearbejde i fællesskab med forældrekredsen og skolekredsen

  • meddelelse af kundskaber sker for at fremme en personlighedsudvikling hos den enkelte og for at indføre børnene i det danske samfund og dets nedarvede kulturmønster. Undervisningen omfatter børnehaveklasse til og med 10. klasse

Skolens drift

§3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge fra eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i 'Lov om friskoler og private grundskoler m.v.'


Stk. 2
Skolens midler må alene komme skolens skole – og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f. eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.


Stk. 3
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

Forældrekreds og skolekreds

§4
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

 

Stk. 2
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk. 2.

 

Stk. 3
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§5
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 

Stk. 2
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk. 1.


Stk. 3
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§6
I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Stk. 2
Efter bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.


Stk. 3
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget kan ske på et særligt indkaldt valgmøde eller på skolens generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at indkalde forældrekredsen til dette møde. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.

 

Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på generalforsamlingen eller valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

 

Stk. 4
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

Stk. 5
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i 'Lov om friskoler og private grundskoler m.v.'

Generalforsamling

§7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Bestyrelsen indkalder skriftligt skolekredsens og forældrekredsens medlemmer til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsen aflægger beretning

  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  5. Valg af suppleanter

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt


Opmærksomheden henledes på, at skolens regnskab skal indsendes til ministeriet senest den 15. april.


Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af indstilling fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.


Stk. 4
Ved opstilling til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. §19.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning

§10
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på skolen.

Stk. 2
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer. Valget skal ske efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde forældrekredsen til et møde, evt. i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af de 2 forældrerepræsentanter.


Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt. Hvis generalforsamlingens dagsorden eller det særskilte mødes dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Generalforsamlingens dagsorden eller det særskilte mødes dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt forældrene på et særskilt møde, kan kun afsættes på et særskilt møde og altså ikke på generalforsamlingen efter samme regler som afsættelse af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 4
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.


Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

 

Stk. 6
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes. Et bestyrelsesmedlem valgt af forældrekredsen kan kun erstattes af en suppleant valgt af forældrekredsen.

 

Stk. 7
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.


Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.


Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.


Stk. 4
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.


Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde

§12
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.


Stk. 2
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

 

Stk. 3
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

 

Stk. 4
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.


Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

 

§13
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens tilsynsførende, skolens leder og øvrige ansatte.

 

Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt ” Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.


Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jf. § 4 stk. 2 og § 6.

 

Stk. 3
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.


Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jf. dog § 7, stk. 1. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.


Stk. 6
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.


Stk. 7
Undervisningsministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Ligeledes skal forældrekredsen umiddelbart herefter orienteres om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor. Ligeledes skal de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, orienteres.

§15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever ved skolen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

 

§16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk. 1.

Skoleleder

 

§17
Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.


Stk. 2
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

 

Stk. 3
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Regnskab

 

§18
Regnskabsåret følger statens finansår.

 

Stk. 2
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

Vedtægtsændring

§19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

 

Stk. 2
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.


Stk. 4
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Forældrekredsen og skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§20
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter en indstilling fra skolens bestyrelse vedtaget med et flertal af bestyrelsens medlemmer på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.


Stk. 2
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.


Stk. 3
§20 stk. 1 gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen og skolekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Denne orientering skal ske umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.


Stk. 4
Det påhviler desuden bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk. 5
Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

 

Stk. 6
Mulige overskydende midler tilfalder med Undervisningsministeriets godkendelse Friskolefonden under

Dansk Friskoleforening.

 

§21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.


Således endelig vedtaget på bestyrelsesmødet den 17/9 2007 ifølge § 19, stk. 4. og lagt på hjemmeside 20/12 2007.

Tilrettet efter beslutning og indstilling af skolens bestyrelse, godkendt på den ordinære generalforsamling den 4/4 2022 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18/5 2022.

Endeligt vedtaget og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsesmøde den 18/5 2022.

Herning Friskoles aktuelle bestyrelse

Se vores bestyrelsesmedlemmer her

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

Et kreativt miljø.jpg

BESTYRELSEN

Forældrene vælger bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnende, økonomiske ansvar for skolens drift og diskuterer de ting, der vedrører skolen - fx. økonomi, vedligeholdelse, lovforslag, undervisnings- og arbejdsmiljø samt forslag og idéer fra forældrene.

I skolens bestyrelse sidder 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Beslutningen træffes på generalforsamlingen af forældrene og andre stemmeberettigede fra skolens støttekreds.

 

Bestyrelsen mødes 6-7 gange om året, eller efter behov. Skolelederen og en lærerrepræsentant deltager også. 

Tag meget gerne fat i bestyrelsen, hvis du har forslag eller spørgsmål.

bottom of page