top of page

Anti-mobbestrategi

ANTI-MOBBESTRATEGI

Her behandler vi hinanden med respekt

Med en anti-mobbestrategi sikrer vi, at alle på og omkring Herning Friskole og Fritid arbejder i samme retning, når vores elever skal beskyttes mod mobning.

 

Og her på Herning Friskole behandler vi hinanden med respekt. Det er en del af vores værdigrundlag, og det er en selvfølgelighed, at alle skal have det godt hos os.

Samarbejde om trivsel

Trivslen på Herning Friskole er alles ansvar, og både elever, forældre, lærere og skolens ledelse spiller en afgørende rolle i at skabe optimal trivsel for alle.

Læs meget mere på denne side og få indblik i vores forventninger til hinanden, anti-mobbetiltag og meget mere.

_61A7106.JPG

Formål

Vi ønsker med vores antimobbestrategi at fremme den generelle trivsel hos eleverne på Herning Friskole. 

 

Vi anser os selv for værende en dannelses- og uddannelsesinstitution, og til det at være et dannet menneske hører, at man behandler sine medmennesker med respekt.

 

Opdager vi mobning eller bliver gjort opmærksom herpå, må vi ved fælles hjælp gøre, hvad vi kan for at stoppe det.

Definitioner

 

Hvad forstår vi ved tvivsel?

Trivsel på Herning Friskole skole er:

 • At alle kan forvente at blive accepteret og respekteret for den, man er

 • At alle er en del af et forpligtende fællesskab

 • At vi, med sproget som indsats, accepterer, at vi taler pænt til, med og om hinanden

Hvad forstår vi ved mobning?
Vi anvender denne definition på mobning - fra Dan Olweaus' 'Mobning i skolen':

'En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer'

Vedr. Digital mobning – se afsnittet her

Ifølge undervisningsmiljøloven skal vi reagere ved mobning eller lignende. Ved ”eller lignende” forstår vi eksempelvis ekskluderende adfærd, bevidst forskelsbehandling, hån, latterliggørelse, fysisk forulempelse, ødelæggelse af ejendele, indbrud i og misbrug af sociale profiler mv.


Hvad forstår vi ved konflikter?
Vi benytter Center for Konfliktløsnings definition:

'Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker'

Forebyggelse

Alle ansatte på Herning Friskole bør være gode rollemodeller i dagligdagen i vores omgang med elever, forældre og kolleger.


Den voksne er altid hovedansvarlig for, at relationen mellem barn og voksen er i orden.

 

Dernæst gælder det:

 

 • At de enkelte teams i årets løb har fokus på de enkelte elevers trivsel

 • At alle elevers aktuelle trivsel drøftes løbende og efter behov

 • At skolens forældre ved skole-hjemsamtalerne og på forældremøder får indsigt i klassens faglige og sociale situation.

 • At de voksne handler aktivt i det øjeblik, det erfares at en elev drilles/mobbes eller af andre årsager mistrives, og at ledelsen informeres herom.

 • At temaer, der omhandler fællesskabet i klassen, indgår som en naturlig del af årsplanen og altid tages op hvis enkelte elever eller grupper er kommet i en svær situation, der ikke umiddelbart ser ud til at løse sig selv. 

Der holdes relevante foredrag og workshops om blandt andet Digital Dannelse, Social Pejling mv.

Der er altid 2 gangvagter, der aktivt bevæger sig rundt på skolens område i frikvartererne. 

Sandkasse.JPG

Forældrenes rolle


Forældre har det største ansvar for deres barns adfærd og trivsel.


Det er således forældrenes ansvar:

 

 • At støtte barn OG institution i de fælles bestræbelser på at skabe gode relationer mellem børnene

 • At søge en åben og imødekommende dialog med et andet barns forældre, hvis eleverne har en konflikt, der kræver voksen indblanding at løse

 • At sikre, at det enkelte barn opfører sig på en måde, så det kan indgå i fællesskabet

Uanset, om ens barn er udsat for mobning eller mobber andre, er det også forældrenes pligt at skride til handling, straks de bliver klar over det.


Det er vigtigt, at man som den voksne - både pædagoger, lærere og forældre - omtaler andre mennesker positivt. Dvs. ikke taler dårligt om de andre børn, deres forældre eller friskolens personale.

 

Børn efterligner de voksne. Dette vil komme til udtryk i børnenes samvær med andre. Derfor er det vigtigt, at alle forældrene kommunikerer på en positiv og konstruktiv måde.

 

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

Vi skal holde øje med tegn som kan være:

 

 • Øget fravær eller tydeligt ændret adfærd

 • Har mærker fra slag eller andet på kroppen

 • Lider ofte af hovedpine eller mavepine

 • Har angstanfald og/eller søvnproblemer

 • Kan begå fysiske overgreb på sig selv, fx skære i sig selv

 • Manglende livsglæde, energi og mod

 • Tvivler på sig selv og får mindre selvværd og selvtillid over kortere tid

 • Taler et hårdt sprog, er vred og aggressiv i omgangstone og reaktionsmønster

 • Er tavs og indesluttet

 • Er ensom og isoleret

 • Er trist og ked af det

 • Mister tilliden til andre og oplever alting som anklager mod sig selv

 • Mister engagement og nærvær i skolen

 • Klarer sig dårligere i skolen mht. faglige præstationer

 

Hvordan reagerer vi?


Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?

Lærere og pædagoger har pligt til at:

 

 • Tage fagligt såvel som personligt ansvar for elevernes sociale trivsel og for håndtering af mobning

 • Have fokus på elev/elev-forholdet gennem den daglige kontakt med eleverne og sørge for, at eventuelle problemer afdækkes

 • Arbejde for et kollegialt miljø, hvor samarbejde om og fælles ansvarlighed for elevernes sociale trivsel er en selvfølge

 • Inddrage elever og forældre i samarbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modarbejde mobning

 

Klasselærer, faglærer og/eller pædagog taler med barnet om mobningen.

 

Lærer/pædagog og andre voksne på friskolen forventes at være lyttende og spørge undersøgende ind til barnets oplevelser. Ledelsen informeres herom og om de tiltag, der påtænkes i forbindelse med at komme mobningen til livs.


Klasselærer/pædagog foretager individuelle samtaler med de direkte involverede.

 

Forældrene informeres om forløb og påtænkte handlinger.

 

Ved de større elever kan der ved mindre konflikter findes løsninger uden, at forældrene nødvendigvis bliver draget ind i sagen.

 

Hele klassen informeres i det omfang, det skønnes relevant.

 

Hvad gør vi i forhold til forældrene?

Vi orienterer mobbere og mobbeoffers forældre, så snart der er mistanke om mobning, og vi orienterer om handlinger, der tænkes iværksat i forhold til de direkte involverede.


Vi gør det klart, hvad skolens holdning er, og at skolen har forventninger om, at forældrene bakker op om disse.

Der kan efter vurdering indkaldes til et fælles forældremøde. Der kan ligeledes efter vurdering indkaldes til en skole-hjem-samtale med ledelsen. 

Ledelsens rolle​

Hvad er det vigtigt, at skolens ledelse gør for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Det er vigtigt:

 • At vi lever op til vores værdigrundlag i vores daglige pædagogiske praksis.

 • At der laves en undervisningsmiljøundersøgelser af elevernes trivsel. Ledelsen sørger for at følge op på resultaterne og efterfølgende om nødvendigt lave handleplaner i samarbejde med lærere, pædagoger og skolebestyrelse.

 • At støtte den enkelte lærer/pædagogs arbejde for social trivsel i dagligdagen.

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Vi fokuserer på at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til vores værdigrundlag og bakker op om ønsker til kursusvirksomhed, der kan fremme de ansattes kompetencer på området. 


Hvordan sikrer vi optimalt samarbejde mellem skole, SFO og daginstitution omkring elevernes sociale trivsel?

Vi har fokus på:

• At der er en god overlevering ved overgangen til skole, hvor pædagogerne er observerende i forhold til førskolebørnenes start
• At der er en tæt kontakt mellem lærere og pædagoger
• At støttelærer i indskolingen også har timer på skolen Fritidsordning

Hvilken rolle har skolebestyrelsen i arbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Skolebestyrelsen har den holdning, at et godt fælles forældresamarbejde danner det bedste grundlag for trivslen på Herning Friskole. Det er såvel forældrenes ansvar som skolens, og bestyrelsen opfordrer forældrene til at tage aktiv del i klassens trivsel.

Hvordan sikrer vi, at vores antimobbestrategi er kendt af alle og bliver brugt efter formålet?

Planen præsenteres for lærere og pædagoger på lærerintra, og planen ligger her på hjemmesiden.

Opfølgning

Hvor tit vil vi undersøge, om der er mobning på skolen?

Der er løbende fokus herpå.

Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi?
Hvert 3. år vil vi gå anti-mobbestrategien igennem og justere den efter de handlinger, som erfaringsmæssigt har vist sig at virke.

Denne anti-mobbestrategi er senest redigeret:

Juni 2023

Digital Mobning​

Definition
'En alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.'


På Herning Friskole tolererer vi ikke mobning på de sociale medier, så som Facebook, Instagram, Snapthat mv. Lige som vi ikke tolererer chikane med anonyme henvendelser via nettet. I det omfang friskolen bliver bekendt med negativ adfærd på nettet, vil skolen tage hånd om det, lige som det forventes, at forældrene tager hånd om det.


Hvis vi på Herning Friskole bliver bevidste om særligt grove situationer, vil der ske henvendelse til politi og andre relevante myndigheder.

Gode råd til forældre
Selv om dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har erfaring og overblik over, hvordan man omgås andre.

 

Orientér dig, vis interesse, vær nysgerrig og lær sammen med dit barn.

 

 1. Vis interesse og involvér dig i dit barns digitale liv på sms og internettet 
  Stil spørgsmål til, hvor dit barn færdes på nettet. Tal eksempelvis om, hvor hurtigt eller langsomt man skal svare på en sms, hvem man skriver sammen med, og hvad der er OK at chatte om

 2. Tal åbent om mobilens og internettets positive og negative sider
  Internettet giver adgang til en verden af viden og masser af sjov og leg. Men man kan som barn også støde på billeder, film eller beskeder, der er svære at forholde sig til. Lav en aftale om, at dit barn altid kan komme til dig, hvis han eller hun oplever noget ubehageligt

 3. Det er let at misforstå hinanden, når man sender beskeder
  Tal derfor med dit barn om, at man kun skal skrive ting, man også ville sige ansigt til ansigt. Og at det kan være en god idé at bruge smileys og emojis for at vise, at en besked er venlig ment.

 4. Nettet efterlader spor
  Gør barnet opmærksom på, at digitale spor, i form af eksempelvis billeder eller tekst, kan blive liggende på nettet i mange år efterfølgende – også selv om man ikke bryder sig om det.

 5. Vær opmærksom på at dele billeder
  Lav aftaler om, at barnet aldrig må sende billeder af sig selv til fremmede personer. Og at man altid skal spørge, før man lægger billeder på nettet af andre. Gør det også klart, at barnet ikke må mødes med personer, han eller hun har mødt på nettet, uden at fortælle dig om det først.

Læs mere og få flere gode råd her hos Børns Vilkår

Har du spørgsmål til skolens anti-mobbestrategi, er du velkommen til at kontakte os på telefon 97121166

Bliv elev hos os

Vil du vide mere om at være elev på Herning Friskole? Ring til os på 97121166 og book et besøg på skolen - eller skriv dit barn op med det samme.

bottom of page