Værdigrundlag

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole:
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
At fastholde et skolearbejde i fællesskab med skolekredsens forældre.

Meddelelse af kundskaber sker for at fremme en personlighedsudvikling hos den enkelte og for at indføre børnene i det danske samfund og dets nedarvede kulturmønstre.
Undervisningen omfatter børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Ovenstående er citat fra skolens vedtægter, hvor det endvidere står skrevet:

at skolens leder har det fulde og selvstændige ansvar for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen
at den forældrevalgte bestyrelse har det overordnede og økonomiske ansvar for skolens drift.
at skolen er medlem af Dansk Friskoleforening.

Herning Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvilket betyder:

at Herning Friskole er en sammenslutning af forældre, elever og lærere, som i fællesskab driver skole.
at vi holder skole i fællesskab og frihed, så den enkelte kan udfolde sig frit i fællesskabets rammer.
at “stoffet”, forstået som viden, erfaringer og overleveringer, er det centrale i skolens dagligdag.
at undervisningen tager sit udgangspunkt i det enkelte barn. En accept af, at alle ikke nødvendigvis skal lære det samme og på samme tid.
at barnets og klassens trivsel vægtes højt.
at fortællingen som en måde at undervise på er vigtig.
at vi hver dag synger gamle og nye danske sange og salmer til morgensangen.
at vi beder Fader Vor til morgensangen.
at den bygger på et ikke-forkyndende, kristent grundlag.

Fastholde er:

at holde hinanden fast på de forpligtelser, vi hver især har for, at tingene fungerer.

Disse gensidige forpligtelser er:

at lærerne gør deres bedste for, at det enkelte barn trives.
at forældrene i tillid til lærerne bakker skolen op og indgår i et åbent samarbejde.
at forældrene støtter barnet i dets skolegang.
at eleverne tager aktivt del i deres egen skolegang.

Skolearbejde er:

den daglige undervisning.
den daglige forberedelse hjemmefra i form af lektielæsning.
at elever og lærere møder udhvilede, parate og med de nødvendige remedier.
at elever og lærere møder til tiden.
at elever og lærere deltager i alle fag med engagement.

Fællesskab er:

at vi skal rumme hinanden og respektere hinandens forskelligheder.
at vi har pligt til at tage vare på hinanden.
at vi til tider må tilsidesætte egne behov til fordel for fællesskabet.
at vi oplever at “høre til”, at være en del af en større helhed.
at forældrene i skolekredsen tager et medansvar for skolens ve og vel gennem deltagelse i skolens forskellige arrangementer.

Skolekredsen er:

en forening af mennesker, der har det til fælles, at de alle støtter friskolen og dens interesser. Den består af forhenværende og nuværende forældre og andre med interesse for skolen.

Meddelelse af kundskaber er:

den måde, hvorpå lærerne og eleverne deler deres livserfaringer med hinanden.

Kundskaber er:

færdigheder i såvel det boglige som det praktiske og musiske.
viden om livet, om sig selv, om verden.
at kunne begå sig i samværet med andre.

Personlighedsudvikling er:

at den enkelte elev bevarer sin medfødte nysgerrighed og evnen til at undres.
at eleven går ud i livet med selverkendelse, åbne sanser, tro på egne muligheder og ansvarsfølelse over for sig selv og andre.

At indføre i det danske samfund betyder:

at vi fortæller myter, sagn og danmarkshistorie såvel som den verdenshistoriske baggrund for samfundets udvikling.
at vi lærer eleverne om det danske demokrati og samfund i almindelighed.
at historieundervisningen prioriteres højt og finder sted på alle klassetrin.

Nedarvede kulturmønstre:

at vi fortæller om kristendommen som et fundament for den danske kultur.
at vi bevarer og fortæller om nogle af de traditioner, som i flere århundreder har sat deres præg på dansk dagligliv.

Ovenstående er det grundlag, skolens ansatte, elever og forældre sammen arbejder ud fra.

Herning, januar 2003.