Undervisnings- og arbejdsmiljøvurdering

Undervisnings- og arbejdsmiljøvurdering på Herning Friskole, februar 2022.

Det fysiske undervisningsmiljø på skolen vurderes løbende ved tilbagemeldinger fra lærerne til sikkerhedsrepræsentanten, pedellen og lederen. På samme måde melder eleverne og lærerne til pedellen, hvis der er områder, der ikke er i orden. Ved mindre vedligeholdelsesmæssige problemer udbedrer pedellen efter eget skøn, ved større projekter drøftes disse med ledelsen/bestyrelsen inden igangsættelse.

Vi har i løbet af det sidste år fået færdigetableret den nye legeplads ved 2.klasse med nye gynger, flisebane og karrusel. Eleverne er meget glade for de nye legemuligheder, der også bruges flittigt.

Der er tidligere monteret gulvtæpper i to af rummene i vores SFO, og desuden er der opsat Troldtektplader på nogle af væggene i det store lokale. Det var dog stadig ikke helt optimalt, hvorfor vi har opsat lyddæmpende loftplader fra Ecophon i fælleslokalet til stor glæde for børn og personale, der tydeligt kan mærke en stor forskel. Der er desuden opmærksomhed på de akustiske forhold i indskolingshuset og gymnastiksalen, og der er blandt andet søgt fond-midler til støtte til nyt loft i gymnastiksalen.

I perioden mellem jul og nytår blev skolen ramt af en større vandskade, der midlertidigt satte 3 klasselokaler ud af spil. Klasserne blev rokeret rundt i en midlertidig løsning, der til fulde muliggjorde bibeholdelsen af den daglige undervisning. I genetablering af loft og ventilation sikres det, at en lignende situation ikke vil kunne opstå.

I indeværende skoleår er der ikke foretaget en egentlig undersøgelse af de ansattes psykiske arbejdsmiljø, idet skolen har fået ny leder. Der er gennemført MUS-samtaler med alle ansatte, og det planlægges at gennemføre en ny trivselsundersøgelse, nu vi er på den anden side af Covid – 19 restriktionerne. Det bliver interessant at se, hvorledes nedlukningen kan have indvirket på den psykiske trivsel.

En samlet vurdering af undervisningsmiljøet foretages endvidere løbende på de halvårlige forældremøder og, især, ved skole – hjem samtalerne, der ligeledes er halvårlige. Ved disse samtaler belyses alle aspekter af den enkelte elevs skolegang, og således også hvorledes eleven befinder sig i skolen. Forældrene vurderer ligeledes miljøet på skolen, når de oplever det til fælles sociale arrangementer, skolefest, skolelørdage m.m. Denne side af evalueringerne har selvfølgelig også været vanskeliggjort af restriktionerne i indeværende år.