Fælles Mål og Læseplaner

Herning Friskole følger Fælles Mål i alle skolens fag, for så vidt fagenes navne kan genfindes i den måde, vores skoleforløb er opbygget. Således holder vi stadig fast ved den ”gamle” opdeling i fagene sløjd og håndarbejde. Desuden følger skolen Børne- og undervisningsministeriets vejledende læseplaner som undervisningsplaner.

https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-laeseplaner-og-undervisningsvejledninger-folkeskolens-fag

https://emu.dk/grundskole

Øvrige afvigelser i progressionen er beskrevet under de enkelte fag.

Dansk
Engelsk
Historie
Kristendom
Samfundsfag

DANSK
Herning Friskole tilbyder undervisning indenfor følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Det skal her bemærkes, at i børnehaveklassen varetages undervisningen fra første dag af dansklæreren, der også er klasselærer, og af matematiklæreren. Vi har altså ingen børnehaveklasseleder. Dansk – og matematiklæreren følger sædvanligvis klassen til og med 5. klasse.

Humanistiske fag:

Dansk fra børnehaveklassen til 10. klasse.
Engelsk fra 3. til 10. klasse.
Tysk fra 6. til 10. klasse.
Kristendomskundskab fra 1. – 6. klasse.
Samfundsfag fra 8. til 10. klasse.
Fortælling fra børnehaveklassen til 10. klasse. (Fortællingen omfatter fagområder fra fagene dansk, historie, kristendomskundskab, musik, kunsthistorie, filosofi, samfundsfag)

Naturfag:

Matematik fra børnehaveklassen til 10. klasse.
Fysik / kemi fra 7. klasse til 10. klasse.
Geografi fra 8. til 10. klasse.
Biologi fra 8. til 10. klasse.
Natur fra 2. til 7. klasse.

Praktisk / musiske fag:
Obligatoriske:
Idræt fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Sang/musik fra børnehaveklasse til 7. klasse.
Værkstedsfag i børnehaveklasse og 1. klasse.
Formning (billedkunst) fra 2. klasse til 7. klasse.
Håndarbejde fra 3. klasse til 7. klasse.
Sløjd fra 4. klasse til 7. klasse.
Husgerning (hjemkundskab) fra 5. klasse til 7. klasse.
IT, Office-pakken og hjælpeprogrammer fra 1.til 10. klasse.

Idræt/Sundhed – tilvalgsfag i 10.klasse.

Studietid – tilvalgsfag i 10.klasse.

Musik – tilvalgsfag i 10.klasse

Valgfag:

To ugentlige lektioner er obligatorisk i 8. – 10. klasse.
Fagviften dækker både humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske fag.

Obligatoriske emner:

Uddannelses – og erhvervsvejledning varetages af klasselærer samt UU-vejleder.
Færdselslære varetages af klasselæreren i samarbejde med færdselskontaktlæreren.
Sundheds – og seksualundervisning samt familiekundskab er knyttet til klasselæreren og biologilæreren sammen med sundhedsplejersken.
Alle klasser på skolen er mindst en gang årligt på lejr.
Hvert tredje år er der fælleslejr for alle elever fra 2. til 9. klasse.
MORGENSANG
Den danske sangskat består af et overflødighedshorn af salmer og sange, som er en meget stor og vigtig del af den danske kultur. Sangene rummer hver især en fortælling – en overlevering fra svundne tider. Børnene lærer gennem sangene disse fortællinger at kende, og det medvirker dermed til, at vores musikalske kulturarv videreføres til kommende generationer. Samtidig er det en værdifuld modersmålsundervisning. Der synges derfor meget ude i klasserne, men derudover har vi hver dag fælles morgensang for 2.-10.klasse, hvor der synges en ældre sang eller salme, bedes

FAGET DANSK –
Dansk er et dannelsesfag, hvor grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet, både i faget dansk og når dansk indgår i tværfaglige emner. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

• Det talte sprog – (lytte og tale)
• Det skrevne sprog – (læse og skrive)
• Sprog, litteratur og kommunikation

Skolen følger hermed som udgangspunkt undervisningsministeriets faglige vejledning ”Fælles Mål” for dansk, som detaljeret beskriver, hvilke fagområder der skal arbejdes med på de enkelte klassetrin. ”Fælles Mål” kan læses i sin fulde version på undervisningsministeriets hjemmeside.

Herudover er der områder, vi gerne vil beskrive særskilt som en central del af den måde, vi driver skole på.

På Herning Friskole undervises der i dansk på alle klassetrin – bh. kl. til 10. kl., med følgende timetal:

Klassetrin 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl.
Timetal 10 8 10 8 8 8 7 8 6 6 6

0. KLASSE-
Tidligere var pædagoger ansvarlige for undervisningen i børnehaveklassen på Herning Friskole. I 1990 besluttede vi at ændre på strukturen, således at al undervisning nu varetages af lærere. Lige fra starten har børnene derfor både en dansklærer og en matematiklærer. Børnene har således et skema med forskellige fag ligesom resten af skolens klasser.
Overgangen fra børnehave til skole kan være meget stor. Børnene skal udvikle sig fra at være legebørn til at blive skolebørn. Derfor vil megen undervisning i starten bygge på ”leg og læring” princippet. I takt med at børnene modnes, vil der gradvist blive indført længere undervisningsperioder og et mere fagligt indhold. For dansklærerens vedkommende betyder det, at man hele året igennem kan undervise i sproglige aktiviteter tilpasset børnenes udviklingstrin.
Fordelene ved denne struktur er mange:

• Børnene møder fra starten de lærere, de skal fortsætte med de kommende år. De undgår derfor et lærerskift/voksenskift allerede efter det første skoleår.
• Lærerne får fra starten et indgående kendskab til børnene og deres familier og kan starte et kontinuerligt undervisningsforløb lige fra begyndelsen af børnehaveklassen. Når den mere målrettede læseundervisning går i gang i 1.klasse, har læreren derfor et solidt kendskab til børnenes forskellige kompetencer.
• Børnene og lærerne kan fra starten i fællesskab indarbejde nogle rutiner og vaner, i måden man arbejder på og omgås hinanden.

DRAMA
Arbejdet med drama udvikler elevernes udtryksmuligheder. Det er godt at kunne udtrykke sig i dramatisk form. Derfor arbejdes der i skoleforløbet med forskellige former for improvisationer, rollespil og teaterforestillinger, der forevises for forældre eller andre klassetrin.
Dette arbejde komprimeres i skolekomedien, som er blevet et fast punkt på 6. klasses årsplan. Der stilles i dette arbejde store krav til samarbejde, disciplin, tålmodighed og evnen til at kunne tilsidesætte egne behov.

FOREBYGGELSE AF LÆSEVANSKELIGHEDER
Når børnene møder i skolen, er det med meget forskellige forudsætninger for at lære at læse og skrive. Nogle børn lærer det meget hurtigt og uden de store problemer, mens andre har brug for mere tid og mere hjælp. Nogle af disse børn får måske brug for mere koncentreret hjælp i form af ekstra støtte. På Herning Friskole har vi derfor iværksat en målrettet indsats for at forebygge læsevanskeligheder. Meget ofte er det nemlig muligt at forudse hvilke børn, der kan få vanskeligheder med læseindlæringen. Derfor vil en støttelærer deltage i undervisningen i perioder i børnehaveklassen og efter behov tilbyde intensive forløb med sproglig træning til enkelte elever. I 1.klasse følges børnene ligeledes nøje, og børn, som endnu ikke er kommet i gang med læseprocessen, tilbydes et ”læseløft” bestående af daglig, individuel læsetræning.
Med denne massive indsats i børnehaveklassen og 1.klasse vil vi sikre os, at alle børn får mulighed for at få del i læsningens univers allerede fra skolestarten.

DELETIMER I 2. KLASSE –
Når eleverne kommer i 2.klasse, har de ti dansktimer, hvoraf de to er deletimer. I disse timer er klassen delt op i to grupper. Den ene gruppe har dansk i en 2-timers periode, og den anden gruppe har billedkunst. Herefter bytter grupperne i næste deletimeblok, så begge grupper kommer til billedkunst og begge grupper får dansk. Deletimerne giver dansklæreren mulighed for at kunne fordybe sig i undervisningen og især få mere individuel tid med eleverne, da der kun er en halv klasse i disse timer.

STØTTETIMER –
0. – 1. klasse får automatisk tildelt i gennemsnit 2 ugentlige timers støtte til klassen. Disse timer varetages som regel af klassens matematiklærer og kan bruges på mange forskellige måder.

FAGDAGE OG EMNEUGER
En gang om året har hele skolen emneuge, hvor det daglige skema brydes op, og der arbejdes på tværs af klasser og fag. Emnerne kan være meget forskellige og inspireres af alt lige fra årstidernes gang til historiske fortællinger. Oftest er mange af skolens fagområder inddraget i disse emneuger. Disse emneuger giver tid til fordybelse eller mulighed for at arbejde på en anden måde end i hverdagen.
Ca. 10 dage om året – fordelt hen over året, har vi fagdage. Her tilgodeses det enkelte fag en hel dag.

DANNELSE
Danskfaget spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med elevernes alsidige personlige udvikling.
Vi ser det som en vigtig opgave at udvikle elevernes handlekompetence, hvilket kan sætte dem i stand til at træffe valg, der er hensigtsmæssige både for dem selv, men også for deres omgivelser.
Det er derfor særligt vigtigt at stimulere både det etiske, det faglige, det praktiske, det intellektuelle, det musiske, det fysiske, det sociale og det kreative.
Gennem hele skoleforløbet bestræber vi os på at skabe fællesoplevelser, som udvikler elevernes fantasi, samarbejdsevne og virkelyst. Det giver personlig vækst og større evne til at indgå i sociale sammenhænge – og til at stå alene.

METODEFRIHED
Undervisningen på Herning Friskole lever op til kravene i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”, men det skal slutteligt understreges, at vi som skole – og som friskole i særdeleshed, har fuld metode- og emnefrihed. Det betyder, at de enkelte lærere selv vælger, hvilke emner de ønsker at bruge som udgangspunkt for undervisningen, og hvilke metoder de vælger at bruge.

ENGELSK
Engelsk er et dannelsesfag, hvor grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet, både i faget engelsk og når engelsk indgår i tværgående emner og problemstillinger.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

• Kommunikative færdigheder

• Sprog og sprogbrug

• Sprogtilegnelse

• Kultur- og samfundsforhold

Skolen følger som udgangspunkt undervisningsministeriets faglige vejledning ” Fælles Mål” for engelsk, som detaljeret beskriver, hvilke fagområder der skal arbejdes med på de enkelte klassetrin.

Der er områder, vi gerne vil beskrive særskilt, som er unikke i den måde, vi driver skole på.
På Herning Friskole undervises der i engelsk fra 3.klasse til 10.klasse med følgende timetal:
I 3. klasse har eleverne 2 lektioner ugentlig.
Klassetrin 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl.
Timetal 3 3 3 3 3 4 4

Skolereformen har medført, at engelskfaget er påbegyndt i 1. klasse. Beslutningen om at indføre engelsk fra 1. klasse i folkeskolen er taget uden nogen videnskabelige, pædagogiske undersøgelser af, om det har en positiv effekt på elevernes indlæring af sproget.
Vi har valgt at begynde undervisningen i 3. klasse og derudover at give en lektion ekstra til hhv. 4. og 9. klasse.

VALGFAG –
Fra skoleåret 2004-5 ændrede vi på skolen strukturen for valgfag. Fra tidligere at kunne vælge 2 forløb af et halv års varighed, kan eleverne nu vælge 6 moduler af 6 uger.
Indenfor engelskfaget har vi siden 2004, i de fleste perioder, tilbudt valgfagene ”Engelsk samtale” og ”Engelsk grammatik”. Tilbuddet giver eleverne i overbygningen mulighed for at øve den frie mundtlige udøvelse af sproget gennem samtaleøvelser og praktisk orienterede øvelser. Desuden styrkes elevernes skriftlige sikkerhed i arbejdet med grammatikken.

FAGDAGE –
På Herning Friskole anser vi det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden får mange og forskelligartede oplevelser gennem fællesaktiviteter. Dette er i sprogfagene søgt styrket gennem afholdelse af fagdage, hvor eleverne – til tider på tværs af klasser – arbejder med sproget i alle dets udtryksformer. Vores erfaring viser, at hele undervisningsdage fokuseret på et enkelt fag fremmer muligheden for tematisk arbejde, tværfaglige forløb, gruppearbejde og projektorienterede forløb.

METODEFRIHED –
Undervisningen på Herning Friskole lever op til kravene i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”, men det skal understreges, at vi som skole – og som friskole i særdeleshed, har fuld metode- og emnefrihed. Det betyder, at de enkelte lærere selv vælger, hvilke emner de ønsker at bruge som udgangspunkt for undervisningen, og hvilke metoder de vælger at bruge. Vores valg af lærebøger tages løbende op til vurdering, og vi bestræber os på, altid at være opdateret i forhold til undervisningsmateriale og metoder.

HISTORIE
Skolens formål med faget historie er i overensstemmelse med formål for faget som skrevet i forenklede Fælles Mål.

Forløbet i faget er anderledes på Herning Friskole, idet der undervises i faget i hele skoleforløbet fra 1. – 9. klasse efter følgende plan:

1. kl.: Nordiske gude – og heltesagn.

2. kl.: Græske gudesagn, oldtiden i Danmark.

3. kl.: Danmarks oldtid, stenalderen, bronzealderen.

4. kl.: Jernalderen, vikingetiden.

5. kl.: Middelalderen, middelalderbyer i Danmark, Riber Ret, reformationen, opdagelsesrejserne i 1400 – tallet.

6. kl.: Middelalderens afslutning, udskiftning og reformer i landbruget, by – og landsbystrukturer, Frederik VII, grundloven, andelsbevægelserne, optakt til den franske revolution, tæk af Sønderjyllands historie, Afrikas historie.

7. kl.: Sønderjylland, Hansestæderne i kort tilbageblik, Grundlæggelsen af USA, de tidligste opfindelser 17 – 1800 tallet, Australiens historie.

8. kl.: Reformationen, Danmark under Chr. IV, svenskekrigene, den franske revolution, Napoleonstiden, den industrielle revolution, optakten til og forløbet i 1. verdenskrig, lokalhistorie.

9. kl.: De folkelige bevægelser i Danmark, de politiske partiers oprindelse, træk af Ruslnads historie, mellemkrigstiden og 2. verdenskrig med følger, jerntæppet, træk af Kinas historie.

KRISTENDOM
Skolens formål med faget kristendom er som beskrevet i  Fælles Mål.

Tilrettelæggelsen og forløbet er hos os anderledes, idet kristendomskundskab som fag slutter ved udgangen af 6. klasse.
I 7. klasse går eleverne til konfirmationsforberedelse, og i overbygningen, 8. – 10. klasse, ligger fagets aspekter inde i skolens øvrige fagrække.

Skolens virke står på en grund af Grundtvig og Kolds skoletanker som nævnt i værdigrundlaget, der indleder denne fagbeskrivelse, og derfor er en fortrolighed med de danske salmer en del af skolens undervisning gennem den daglige morgensang, hvorunder der også bedes Fadervor.

SAMFUNDSFAG
Samfundsfag er på Herning Friskole skemalagt med en ugentlig lektion i 8. klasse, én i 9. klasse og to i 10. klasse. I alle årgange tidligere varetages undervisningen af alle klassens lærere, idet samfundsfaglige problemstillinger inddrages naturligt i alle skolens fag. I øvrigt følges ”Fælles Mål.”