Evaluering af den samlede undervisning og opfølgningsplan

Evaluering af den samlede undervisning på Herning Friskole, februar 2022

På Herning Friskole er der en løbende dialog mellem alle skolens interessenter – dvs. elever, forældre, lærere, tilsynsførende og bestyrelse.

Denne dialog drejer sig naturligt om undervisningen og hele skolens virke, og dette drøftes blandt andet på efterårets og forårets forældremøder samt ved skole – hjem samtalerne to gange om året.  På generalforsamlingen drøftes skolens indretning og undervisning i forhold til den daglige drift og indkomne forslag.

Den forøgelse af lektionslængden (til 50 minutters lektioner) der blev gennemført i skoleåret 2015 – 2016 har vi efter flere delevalueringer holdt fast i, idet vi mener, at det giver en højere kvalitet i undervisningen, uden at lærerne bliver belastet af yderligere forberedelsesbyrde. Ligeledes holder vi fast i den skemalagte morgensang med 10 minutter om dagen. Det giver mulighed for at sige tillykke til de elever, der har fødselsdag, give fælles beskeder omkring undervisning og aktiviteter, bruge fortællingen som redskab til fordybelse og eftertænksomhed, og endelig er der under meddelelser også plads til, at elever kan komme til orde.

Ligesom skoleåret 2020-2021 var præget af begrænsninger i mødeaktivitet og aflysning af sociale arrangementer grundet Covid 19, har indeværende skoleår også været påvirket i flere omgange, og klasserne har været opdelt både inde og ude. Der er givet økonomisk støtte til de enkelte klasser til trivselsfremmende aktiviteter m.m. på baggrund af det efterslæb, der har været pga. nedlukningerne. Ved starten af februar kan vi trods stadig høje smittetal nu begynde at vende tilbage til normal praksis og genoptage møder og arrangementer.

Vi har måttet indrette dele af undervisningen anderledes grundet Covid, og såvel lærere som elever er blevet kyndige i onlineundervisning. Anbefalinger om ikke at blande de enkelte klasser/stamhold har betydet, at der ikke har været opdelt drenge- og pigeidræt i mellemgruppen, som der plejer at være. Dette har vist sig at fungere rigtig godt, hvorfor vi fortsætter med denne model som en forsøgsordning i kommende skoleår, hvorefter der vil blive evalueret herpå.

I ulige uger, holder vi fagdage/fordybelsesdage på skiftende ugedage, således at alle fag belastes ligeligt ved afgivelse af timer – og ligeledes tilgodeses, så elever og lærere kan nyde godt af den fordybelse i det enkelte fag, man kan opnå på hele fagdage samt de muligheder, der er for at lave aktiviteter ude af huset.

Opfølgning

Der er på lærermøder og i samtaler med hhv. lærergruppen og bestyrelsen løbende evalueret på de erfaringer, vi har gjort os i tiden med Covid 19, og vi står stærkere og bedre forberedt, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

Der afholdes som minimum 2 pædagogiske dage, hvor personalet vurderer, om den samlede undervisning fører til opfyldelse af de til enhver tid gældende mål for undervisningen, og hvor der gennem evaluering vurderes, om der skal laves nye tiltag for det kommende skoleår. I bestyrelsen vurderes den samlede undervisning løbende på de planlagte bestyrelsesmøder.